Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: start > Poradnik Interesanta > Stypendia Szkolne
Biuletyn Gminy Przeworsk
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
EDU Województwa Podkarpackiego
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Dorzecze Mleczki
KRUS
Facebook
Gospodarka odpadami komunalnymi

Stypendia Szkolne

 
                 Pytania i odpowiedzi dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych

1. Do kiedy powinien zostać złożony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września uczniowie szkół i 15 października słuchacze kolegiów  danego roku szkolnego.

2. Czy pobierane stypendia mogą się sumować?
Zgodnie, z art. 90 d ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stypendysta, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne, lecz suma stypendiów nie może przekroczyć:
• w przypadku uczniów - 1120zł (tj. dwudziestokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ) w ciągu całego okresu otrzymywania stypendiów (tj. maksymalnie jednego roku szkolnego),
• w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 1068zł (tj. osiemnastokrotności kwoty, o której mowa, w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) w ciągu całego okresu otrzymywania stypendiów (tj. maksymalnie jednego roku szkolnego).

3. Jaki dokument reguluje sposób i formę rozliczania środków przeznaczonych na stypendium szkolne?
Szczegółowe rozwiązania dotyczące rozliczania się osób otrzymujących stypendium z organem przyznającym stypendium powinno być zawarte w gminnym regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Władze lokalne same ustalają, czy osobie, której zostało przydzielone stypendium wypłacają pieniądze na podstawie otrzymanych faktur, rachunków, paragonów, a więc dopiero po zakupie podręczników itp. czy też bezpośrednio pokrywają koszty pomocy lub przyznają pomoc w formie rzeczowej, bądź zaliczki.

4. Jaką decyzję powinien podjąć organ przyznający stypendium szkolne w sytuacji, gdy uczeń przestał spełniać kryteria uprawniające go do pobierania stypendium?
W sytuacji, gdy uczeń przestał spełniać ustalone kryteria uprawniające go do pobierania stypendium szkolnego, wnioskodawca jest zobowiązany do powiadomienia organu przyznającego stypendium szkolne o ustaniu przyczyn, które były podstawą do jego przyznania (art.90o ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). W takiej sytuacji organ, który przyznał stypendium szkolne wstrzymuje lub cofa jego wypłacanie (art. 90 o ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Stypendium wstrzymuje się lub cofa na podstawie decyzji administracyjnej. Termin oraz kwotę zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu należności, jeśli stanowiłoby to dla stypendysty nadmierne obciążenie lub, gdy niweczyłoby to skutki udzielonej pomocy.

5. Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?
Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale i atlas historyczne, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Opinia prawna w sprawie kryterium dochodowego
uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne
Zgodnie z art.90 d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obecnie kwota ta wynosi 351 zł. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i ust. 8a ustawy o pomocy społecznej kryteria dochodowe określone w tej ustawie podlegają weryfikacji co 3 lata, a zweryfikowane kryteria dochodowe obowiązują od dnia 1 października roku, w którym jest przeprowadzona weryfikacja. Kolejna weryfikacja nastąpi w roku 2009.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, a stypendia są przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym (w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych odpowiednio od października do czerwca). Ustawa o systemie oświaty określa, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września (a w przypadku wskazanych wyżej kolegiów – do 15 października) danego roku szkolnego.
Rozpoznając wnioski i wydając decyzję o przyznaniu stypendium szkolnego należy brać pod uwagę zarówno kryterium dochodowe obowiązujące w miesiącu wrześniu i w oparciu o tę kwotę ustalać uprawnienia do otrzymywania stypendium szkolnego w miesiącu wrześniu, jak i kryterium dochodowe, które zacznie obowiązywać w miesiącu październiku – ustalając od tego miesiąca zakres uprawnionych uczniów w oparciu o nowe zweryfikowane kryterium dochodowe.
Odmienna interpretacja przyjmująca, że uprawnienie do otrzymywania stypendium szkolnego powinno być ustalane według kryterium dochodowego obowiązującego w dniu złożenia wniosku prowadziłby do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji różnych grup uprawnionych, w zależności od rodzaju szkoły, do której uczęszczają. Oznaczałoby to, że możliwość ustalenia prawa do stypendium szkolnego w oparciu o korzystniejsze kryterium dochodowe mieliby wyłącznie słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych, tylko z tego względu, że rok szkolny w tych jednostkach rozpoczyna się miesiąc później i w związku z tym o miesiąc dłuższy jest termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

UG Przeworsk
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
24 lipca 2017
poniedziałek
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Gratulacje podziękowania wyróżnienia
Pisza o nas
System Informacji Przestrzennej
STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRZEWORSK NA LATA  2015-2020
Program Rewitalizacji Gminy Przeworsk na lata 2017 - 2025
Fundusze Europejskie 2014-2020
OZE
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
- dopisz - wypisz
Fotogaleria
E-kartki
Mapa dojazdu
Baza firm
Gmina Przeworsk, ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk, pow. przeworski, woj. podkarpackietel.: +48 16 648 73 97, fax: +48.16 648 98 88 w.240, email: sekretariat@przeworsk.net.pl, http://www.przeworsk.net.plNIP: 794-16-85-229, Regon: 650900513
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI